Kontrollansvarig PBL

När behöver en kontrollansvarig anlitas?

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd. Men inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. En kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader, eller vid vissa åtgärder rörande anläggningar, om inte byggnadsnämnden beslutar annat. En kontrollansvarig krävs aldrig för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.

Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram ett förslag till kontrollplan till byggherren med egenkontroller för aktuella åtgärder och se till att kontrollplanen följs.
Den kontrollansvariga ska även vara med vid tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

De viktigaste kraven som ställs på en kontrollansvarig är att denne skall ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs, samt att han har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som skall kontrolleras.

Kontrollplan/Egenkontroll

Är ett dokument med kontrollpunkter enligt en checklista som byggherren måste låta utföra och kontrollera. Egenkontroll är ett begrepp som innebär att en verksamhetsutövare själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr verksamheten, man kollar helt enkel igenom sitt eget arbete.

Projektledning/beställarombud

JK Projekt AB kan även utöka denna roll med en projektledning där den kontrollansvarige tar över beställarens roll med kontroller, utökade besiktningar, arbetsstyrning på plats, ekonomihantering m.m för att säkerställa att projektet blir ekonomiskt, kvalitetssäkrat och tex tidsplan följs. Vi tar fram specifika lösningar efter dina önskemål så tveka inte att höra av er om ett upplägg.